Egyéb

vitéz Nagybányai Horthy Miklós megítélése kapcsán fellángolt vita

2017-06-26

Tagságunkat erősen foglalkoztatja a kérdés, bár sokan azt mondják, a téma közvetlenül nem kapcsolódik Egyesületünk céljaihoz, ezzel nem igazán értünk egyet. Van több kapcsolódási pont. Üdvözlendő az, hogy a miniszterelnök a Kormányzó Urat méltatta, vagy mondjuk úgy talán, kezdő lépéseket tett az irányban, hogy sok-sok éves méltatlan posztmarxista torzítás, megaláztatás után az ország egyik kiemelkedő államférfija az őt megillető helyre visszakerüljön.

I. Axiómák

Miért foglalkozunk Horthy Miklós Kormányzó Urral, miért kapnak rendszeresen helyet honlapunkon az ővele kapcsolatos cikkek, állásfoglalások, vélemények ? A válasz erre az, hogy azért mert úgymond fontos kapcsolódási pontok vannak Egyesületünk restitúciós céljai, és a II. világháború előtti társadalmi-gazdasági rendszer között. Erről e cikk olvasásakor képet kap az olvasó, de elsőnek ismertetnénk néhány axiómát , melyet fontosnak tartunk tudatosítani ahhoz, hogy egyáltalán legyen kiindulási pontunk a mára kialakult helyzet értékeléséhez.

 • A lényegében marxista eredetű balliberális oldalnak nem érdeke az, hogy a magyarok, a nép megtalálja önazonosságát, az meg különösen nem, hogy büszke is legyen rá, akkor sem ha erre minden oka meglenne.

Köztudott Rákosi gonoszkodó, de hozzáállását és szándékait jól tükröző odamondása hatalomra kerülésekor „most én meg mit kezdjek tízmillió fasisztával ?” a jobb magyarázat, meg a fiatalabbak kedvéért hozzátesszük, a diktátor ezzel miránk, a magyar népre gondolt, talán csak a kommunista párt szekértábora volt a kivétel.

Rákosit „érdemeinek” megfelelően hamar kivágták a hatalomból, de sajnos ez a mentalitás, a magyar nép ilyen irányú lenézése megmaradt, nem csak a későbbi kommunista rendszerben /kádár-korszak/ de megmaradt a mai napig a balliberális körök részéről.

 • Horthy Miklós valóságos eredményeinek, sikerének, méltatásának bármilyen formában való megjelenése a közéletben a balliberális oldal számára azért nem kívánatos, mert a legfőbb céljukat, az önazonosság nélküli, a nemzeti öntudat nélküli nép kialakulását egy pillanat alatt ellehetetleníti.

Olyan ez az önazonosság és nemzeti öntudat nélküli nép elképzelés, mint egy kártyavár. Egyetlen mondattal, egyetlen felismeréssel egyből összedől a nagy hangon kiépített tévtan együttes. A Kormányzó Úr nem volt sem antiszemita, nem volt sem a nácik, sem Hitler barátja.

Szánalmas az az „érvrendszer” melyet a balliberálisok elő szoktak húzni tarsolyukból, ha szóba kerül a téma, mint most is. Csak azért térünk ki rá, mert néhányan hajlamosak arra, hogy vevők legyenek az ilyen tévtanokra.

A Kormányzó Úr barátai között számos zsidó ember volt, a felsorolásukat most mellőznénk, de erről a Kormányzó Úr emlékét őrző honlapon olvasni lehet. Ő lett volna antiszemita, mikor a németek országunkat ért megszállásáig a zsidó honfitársaink békében éltek itt ?

A balliberális „érvrendszer” ékköve a Zsidótörvényekre való hivatkozás. Azonban itt az alap dolgokat mélyen elhallgatják, nevezetesen azt, hogy ha a tengelyhatalmak, a náci Németország nagyfokú nyomásgyakorlása ellenére nem hoz meg ilyen törvényeket a magyar kormány akkor, nos akkor az országunk megszállása nem 1944. tavaszán, de jóval korábban megtörtént volna. Ezt tudta jól az akkori vezetés, és ezért kényszerült erre a lépésre.

 • A zsidótörvények meghozatala az országra nehezedő nyomás, és a megszállás elkerülése miatt történt kényszerű intézkedés volt a Horthy korszakban, melyhez hozzá kell tenni, országunkban zsidó honfitársaink ekkor is békében éltek, senkit nem vittek el addig, amíg az ország független, azaz megszállásmentes volt, sőt, országunk egyfajta „sziget” volt a környező náci-szövetséges országokhoz képest, mert ott nem maradtak a zsidó emberek háborítatlanul, ott folytak a deportálások.

Arra pedig szintén lehet tévtanokat építeni, vádaskodni, hogy „miért maradt hatalmon” a Kormányzó Úr akkor, mikor bekövetkezett az ország náci megszállása. De nagy-nagy tévedés azt hinni, hogy ha akkor lemond, az segített volna bármiben is, ennek ellenkezője az igaz. Hatalma fokozatosan korlátozódott, mivel Hitler, a németek rájöttek, hogy a Kormányzó Úr az országunk érdekeit képviseli, és nem lesz báb, szolgaként viselkedő kollaboráns, azaz olyan figura, mint amilyeneket a nácik állítottak az általuk megszállt országokban. Ha azonban lemondott volna ’44 tavaszán, a Kormányzó Úr nem tudta volna utasítani az év nyarán Koszorús Ferenc ezredes urat, hogy akadályozza meg a budapesti zsidóság deportálását.

A balliberális oldal úgymond történészei inkább egyfajta agit-prop tevékenységet végeznek e tárgyban, azaz elvtelen és logikátlan próbálkozások vannak részükről, melynek az a célja hogy a Kormányzó Urat besározzák. Azt állítják a Kormányzó Úr már „a kezdetektől” tudott volna a zsidók megsemmisítéséről, de ha ez igaz lenne, akkor ugyan miért utasította Koszorús ezredes urat a megszálló németek ellenében, miért kockáztatott, miért tett a zsidó honfitársaink életben maradásáért a németek esetleg várható retorziója ellenére is ?

A balliberális „történészek” azzal is érvelnek, hogy magyar hatóságok és csapatok intézkedtek a zsidó emberek deportálása végett, nem is a németek. Amikor ez a tévtan elhangzik, akkor rögtön fel kell tenni pár kérdést, mely az állítások félrevezető voltára rámutat. Mikor intézkedtek a „magyar hatóságok” az ország megszállása előtt, vagy utána ? Milyen „magyar hatóságok” azok, melyek egy megszállt ország részei ? A valóság ezzel szemben az, hogy magyar fasiszták, ilyen baky-félék felbátorodtak a megszállás után, és kiskirályokként kezdtek el viselkedni, ún. Csendőrpuccsot terveztek a Kormányzó Úr ellen.

 • A balliberális oldal emberei, hangadói a Kormányzó Úr cselekedetei, értékelése kapcsán már eljutottak odaáig, hogy következtetnek arra is hogy ha nem tett meg valamit akkor az a baj, de ha megtette akkor meg az a baj. A lemondásával kapcsolatos kérdésre ez a balliberális viselkedés teljesen illik.

Ez a viselkedés egyébként két, kádár-korbeli műalkotást jutat az ember eszére, egyrészt Hofi Géza, a korszak humoristája értekezett a „nyúlról” akit azért kell megverni mert van rajta sapka, de azért is ha nincs rajta. A másik alkotás meg a Tanú c. film, melyben bemutatták hogy az elvtársak már jó előre elkészítik az ítéletüket arról akit el akarnak ítélni, és ebben senki és semmi, de legfőképpen a tények és a valóság nem akadályozzák meg őket, jöhetnek az ürgebőrbe varrt bizonyítékok és a békaemberek is. Ungváry és Karsai balos hangadók ezt a vonalat tökéletesen megtanulták és alkalmazzák is. Csak legyen aki vevő erre.

Tanúi voltunk már több alkalommal ellenséges demonstrációknak, mikor is a Kormányzó Úr ellen, a lejáratása céljából tüntettek, Horthy-szobrokat megrongálnak, stb.

 • A Kormányzó Úr elleni demonstrációkban, cselekedetekben sokszor olyan megtévesztett zsidó emberek a főszereplők, akik valójában az életüket köszönhetik a Kormányzó Úrnak, hiszen meg sem születhettek volna, ha ő nem akadályozza meg szüleik, nagyszüleik deportálását, megsemmisítését.

Ha a korábbi rendszer elkötelezett hívei, a kommunista gondolkodást levetni nem tudó és nem is akaró megrögzött marxisták ontják szitkaikat a Kormányzó Úrra, azon az emberek már nemigen ütköznek meg, ezekkel nem lehet mit tenni. De az már inkább szomorú, és kétségbe ejtő, mikor megtévesztett zsidó emberek, azért támadnak a Kormányzó Úrra, mert a ravasz, körmönfont, tehát a nem buta de gonosz marxista korifeusok rájöttek arra, hogy ezeket az embereket azzal tudják befolyásolni, ha felmenőik gyalázatos megsemmisítését használják fel erre, saját aljas céljaik érdekében. Erről az aljas célról szólt a kádár-korszak teljes történelem-tanítása. Sajnos volt aki ezeket a tévtanokat el is hitte, és a mai napig hiszi.

Itt tehát arról van szó, hogy a Soa-t, a Holokauszt-ot a marxisták egy újabb gazságra használják fel, az ő ellenségüket, Horthy Miklóst és rendszerét rágalmazzák meg azzal hogy felelős volt ebben.

Nem volt az, sőt ellenkezőleg, megpróbálta menteni, sőt Budapest esetében sikeresen menteni a zsidóságot.

A Horthy korszakot lehet több szakaszra bontani, de a zsidóság üldözetése, és a független hatalomgyakorlás szempontjából markánsan 2 részre lehet bontani, mégpedig az 1944. március 19-i német megszállás előtti és az az utáni időszakra, a Kormányzó Úr eltávolításáig. Az első részben természetesen nem voltak deportálások, a másodikban kezdődtek meg. Lehet ugyan a második szakasz deportálásaiért a Kormányzó Urat megrágalmazni, felelőssé tenni, de aki ezt teszi az vagy tudatosan hazudik, vagy történelmi alap ismeretei hiányoznak. Bár ez utóbbi eset azért nem valószínű, mert ha valakinek sejteleme nincs az eseményekről, akkor nem kezd állításokba.

A balliberális hangadók /szándékosan történész helyett ez a megnevezést használjuk, lásd pl. Ungváry, Karsai, stb./ azt próbálják elhitetni, hogy a Kormányzó Úr antiszemitizmusát az támasztaná alá őszerintük, hogy Zsidótörvények születtek kormányzása alatt. Valóban születtek ilyenek, de csak ennyi igaz, ez a marxista következtetés hamis. A következőket kell tudni annak aki a kommunista tévtanok mételye alól fel kíván szabadulni, mert elhitte ezeket a tévtanokat eddig.

1./ Zsidótörvények, Numerus Clausus törvények abban az időben az igen erős nemzetközi nyomás hatásaképpen gyakorlatilag mindenütt voltak Európában, sőt még az USA-ben is. Sőt az USA-ban még néven is nevezték a törvényükben a zsidó embereket. De manapság nemigen lehet találkozni olyan híradással ahol ezt felróják. Nekünk miért róják fel ?

2./ Ha a Kormányzó Úr ellenáll a Numerus Clausus törvények meghozatalának, az ország náci megszállása jóval a 1944. március 19-i időpont előtt következik be, ezt a környező, nácik által „megbízhatatlannak” minősített országok példája ékesen bizonyítja.

Teljesen egyértelmű tehát, ezen törvények meghozatala a hazai zsidóságnak nemhogy nem ártott, hanem őket védte.

 

II. Kapcsolódási pontok

Dr. Tímár György volt kisgazda alelnök, frakcióvezető helyettes, Egyesületünk alapítója,  valamint Tóth Zoltán József professzor úr írásai, továbbá más források is tartalmazzák azt az alapvető megállapítást -melyet viszont sokan szeretnének figyelmen kívül hagyni, a jogászi szakma alapelveivel nem törődve-, hogy

illegitim jogrendszerre -a kommunista időszaké ilyen volt- jogfolytonosan alapozni új, demokratikus jogrendszert nem lehet.

Az alapvető és meghatározó kapcsolódási pont innen egy lépéssel következik,

Magyarországon az utolsó legitim jogrendszer az 1944. március 19-éig tartó volt, és ezt a jogrendszert kellett volna jogfolytonosan tovább vinni az 1990-es első többpártrendszerű, legitimnek deklarált választások után.

Amíg ez nem történik meg, amíg csak ilyen Sólyom-AB végzések rendelkeznek/rendelkeztek az átvitelről, melyek a jogászi szakmával nem sokat törődve a kommunista rendszert legitimnek állították be és arra alapozták az 1990 utáni jogrendszert, addig e hibás továbbvitel miatt egyértelműen hibásnak tekinthető az 1990 utáni jogrendszerünk egésze is.

A tulajdonviszonyok is megkérdőjelezhetőek ezen belül.

E szempontból lényegtelen, hogy a dilettáns Sólyom-AB végzéseket az új Alaptörvény megjelenésekor mind hatálytalanították, mert a hibás jogrendszer átvitel olyan joghatásokat eredményezett -lényegében erre lehet visszavezetni a restitúciós/vagyonvisszaadási és lusztrációs/igazságtételi törvények elszabotálását is- , melyek a mai napig hatnak.

Horthy Miklós rendszerét, az ország jogrendszerét tehát ezért kell kiemelten kezelni, mivel a fent nevezett időpontig létezett itt legitim jogrendszer.
Ezen nem változtat az a körülmény sem, hogy 1945 után 1-2 évig látszat demokrácia volt, ezt engedte a szovjet, és ekkor korlátozott, bár az FKgP jóvoltából nem jelentéktelen lépések történtek az utolsó legitim jogrendszer irányában.
Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az ország megszállt volt, gyakorlatilag már ekkor szovjet-érdekszféra.

Teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy aki a Kormányzó urat és rendszerét támadja, a fentieket is tagadja, és ennek érvényesítését – mármint azt hogy az 1944. március 19-éig tartó jogrendszerünk kerüljön továbbvitelre a kommunista jogrendszer továbbvitele helyett- , azért szeretné elkerülni mert érdeke fűződik ehhez.

A legalapvetőbb érdek ez esetben, hogy az elrabolt, úgymond “államosított” vagyontárgyakat, melyeket ő “megvásárolt” továbbra is a tulajdonában tarthassa.

Végezetül két megállapítás, az e fejezetben szereplő tények nem újak, mint erre utalás is van fent, továbbá más szervezetek, személyiségek is deklarálták ezeket. A másik, hogy a fejezet célja csak annyi, hogy a kapcsolódást mutassa be, nem tárgyaltuk a hibás jogrendszer átvitelének következményeit.

Budapest, 2017.08.24.

KISE Elnökség

15 hozzászólás

 • Reply admin 2017-06-29 at 05:49

  Várható volt egyébként, hogy vita alakul ki a Kormányzó Úr megítélése kapcsán. Ehhez néhány adalék.
  Mint ismeretes, 2017.06.28-án /tegnap/ a HírTv Newsroom című műsorában Yossi Amrani Izrael állam nagykövete aggályosnak nevezte a magyar miniszterelnök Horthy Miklóssal kapcsolatos múlt heti megnyilvánulását, amelyben kivételes államférfiúnak nevezte a volt kormányzót.
  Továbbá magyarázatot is kérnek erre vonatkozóan, diplomáciai úton.
  http://hirtv.hu/ahirtvhirei/yossi-amrani-orban-sorosozasa-nem-antiszemita-megnyilvanulas-1398278
  Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus vezetője szintén bírálta a miniszterelnököt szintén emiatt, s véleménye szerint „Horthy deportálásban és zsidók százezreinek lemészárlásában játszott szerepe sohasem bocsátható meg”
  http://hirtv.hu/ahirtvhirei/biralatot-kapott-orban-horthy-miklos-dicserese-miatt-1397966

  Mi mint civil Egyesület, és olyan civil szervezet, mely csak közvetve -de közvetve jelentős szempontokkal- kapcsolódik a kérdéshez, nem fogunk frontvonalba állni a vitában, de ettől függetlenül reagálunk, ha ilyen írások és nyilatkozatok megjelennek vagy elhangzanak.

  Ezt tesszük most.

  Az első, amire felhívnánk a figyelmet, Yossi Amrani Nagykövet Úr a magyar- és a világ zsidóságához való fordulást említett.

  Egyáltalán nem vagyunk biztosak abban, hogy az érintettek, példának okáért azok, akik azért élnek, mert Horthy Miklós közbelépett 1944 nyarán és megvédte a felmenőik életét, szintén ugyanazt gondolják amit ők, tehát hogy aggályos, meg elítélendő a Kormányzó úr cselekedete amit tett.

  Tényleg meg kellene hallgatni az ő véleményüket is.

  S ha legközelebb nyilatkoznak, vagy közleményt adnak ki, akkor már szerepeljen ebben az is, hogy mit gondolnak a kérdésről azok, azok a zsidó emberek, akik az életüket köszönhetik a Kormányzónak.

  Horthy Miklós kriptája Kenderesen

  Horthy Miklós kriptája Kenderesen

 • Reply admin 2017-07-01 at 20:34

  Ismételten hangsúlyozni kell, az Egyesület nem kíván részt venni napi csatározásokban e témában, de mivel az egyik vezető hírportálon június 30-án egy olyan írás jelent meg a témában, melytől többeknek úgymond “megállt az ütő” , mások meg “hátast dobtak” , és kérték, tényekkel tegyük helyre a hazudozást, úgy döntöttünk nem térünk ki a kérés elől.
  Előre bocsájtóban annyit, nem nevezzük meg konkrétan a forrást, mert nem tartjuk rá érdemesnek; persze aki utána keres hamar rájön hol van, és ki szülte.
  A másik amit előre kívánunk adni, tudvalévő tisztelt olvasó, hogy a “rendszerváltozás” -nak nevezett történések során nem csak a komcsi pártfunkcionáriusokból lettek nagy hirtelen hatalmas demokraták, de a komcsi történelemtanárok, történészek úgyszintén.

  E cikkben ilyenekkel találkozni.

  Nos, akkor vegyük elő a cikket. A következőt csináljuk. Nem vesszük végig az összes hazugságot, csak két, úgymond “nagyon durvát” , mely tökéletesen minősíti mind a cikket, mind a szerzőket.

  Azt írja: “1938 és 1941 között az ország területileg terjeszkedett, saját polgárainak jelentős csoportjait viszont egyre jobban kirekesztette. Horthy nem a történelmi, soknemzetiségű ország helyreállításán dolgozott (ennek a nemzetállamok korában nem is igen lett volna realitása), …”
  vagyis őszerintük kirekesztették a nem magyarokat, ezt állítja. Nézzük meg, mit írt a Kormányzó Úr az Emlékirataiban, a 222. oldalon, mikor a szlovákiai bevonulás alkalmával tarott beszédéről ír:

  “Először magyarul válaszoltam, de azután a szlovák nyelvű új állampolgárainkat biztosítottam, hogy számukra is megelégedést hoz majd a változás. A katonai díszmenet után, amelyen a magyar nemzetiségű nemrég még csehszlovák katonák is részt vettek, mégpedig addigi egyenruhájukban….. “

  Egy hazugság megvolt. A következő. Ez az egyik legdurvább.

  “A deportálásokat Horthy elsősorban taktikai okokból állította le. Nyoma sincs feléledő empátiának vagy felelősségérzetnek, sokkal inkább elvtelen külpolitikai lavírozás folyt.”
  Ez egyébként egy széles hazugságfolyam itt, mert úgy indít ez a fejezet, hogy “Kormányzóként legitimálta a német beavatkozást és az azt követő deportálásokat is.”

  Nos, akkor lássuk megint, mit ír erről Emlékirataiban a Kormányzó Úr a 291. oldalon.

  “A nyár folyamán (1944) sikerült keresztülvinnem, hogy zsidókat mentesíthettem a törvényes tilalmak és korlátozások alól. Képzelhető, milyen nagyszámú kérelmet terjesztettek elém, és én egyetlenegyet sem utasítottam el. Az elhurcoltakról azt állították, munkatáborokban dolgoztatják őket. Csak (1944)július elején tudtam meg titkos hírhozó útján, a szörnyű valóságot a megsemmisítő táborok táborok működéséről. … Budapesten 170.000 zsidót tartottak nyilván, és állítólag még 110.000-et rejtegettek magyar barátaink. Összefogdosásukra és eltávolításukra Baky és Endre, a két belügyi államtitkár rajtaütésszerű akciót tervezett. Erre a hírre az Esztergom mellett állomásozó páncéloshadosztályt Budapestre rendeltem, és a budapesti csendőrség parancsnokát utasítottam, hogy hogy ha kell erőszakkal akadályozza meg a zsidók elszállítását.”

  Szintén a 291. oldal (1) lábjegyzete:

  “Hogy a Budapesten lévő zsidóságot ez a közbelépésem mentette meg, hivatalosan tanúsítja a magyar zsidóbizottság nyilatkozata, amelyet tagjai: Stern Samu, Pető Ernő dr., és Wilhelm Károly dr., 1946.február 3-án állítottak ki.”

  Csak úgy mellékesen ezt a nyilatkozatot szíves figyelmébe ajánlanánk még Yossi Amrani Nagykövet Úrnak is, olvassa el, és utána már nem lesz számára oly meglepő, ha valaki kiváló államférfinak nevezi a Kormányzó Urat.

  Végezetül, a cikk kissé ködösen, összemosva, olyat talál állítani, hogy
  “A Horthy által vezetett rezsim már 1944 előtt is több háborús bűnért vált felelőssé.”
  Ez most akkor kire vonatkozik, személy szerint a Kormányzó Úrra, egyes hivatalnokokra, vagy egyes katonákra ? Voltak, igen, túlkapások, de nem csak hazánkban, hanem a háborúban minden hadviselő félnél. Amire rájöttek, pl. a délvidéki vérengzések, azért a törvényes felelősségre vonás lezajlott.
  Ezt a “háborús bűnök” vagy “háborús bűnös” vádat, mert a szándékos ködösítés, miatt nem igazán világos mire gondol a szerző, /szerintünk ez inkább sanda gyanúsítgatás/ azzal lehet és kell is megválaszolni, hogy ha a Kormányzó Úr valóban háborús bűnös lett volna, akkor Nürnbergben nem tanúként, hanem vádlottként szerepelt volna.

  Összefoglalva, és az olvasóknak szánt tanulságképpen a következőkkel sommázzuk a cikket meg szerzőit. Ne legyenek senkinek illúziója, mindig akadnak olyan emberek, akik pénzért, a megbízójuk által kiadott utasítások mentén nem átallanak akármilyen, a kevéssé felkészültek számára hihetőnek tűnő hazudozásfolyamot, népbutítást, demagógiát előadni, és tudományos látszat mezbe becsomagolni.

  Elrettentő példának ezért el lehet olvasni ezt is, bár hasznosabb dologgal is el lehet tölteni az embernek az idejét.

 • Reply admin 2017-07-02 at 06:27

  Szijjártó Péter külügyminiszter az MTI-nek eljuttatott nyilatkozatában egyrészt zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben, másrészt meg Horthy Miklósról azt állította, nem védte meg a magyar nemzet részét képező magyar zsidóságot.
  Természetesen ez utóbbi állítás nem igaz.
  A Kormányzó úr dokumentálhatóan megvédte a budapesti zsidóságot, amint tudomást szerzett a Soa-ról. a Holokauszt-ról, a vidéki zsidóság deportálása pedig ez előtt történt, és az ország meg volt szállva, a kormányzó hatalma erősen korlátozott volt, a magyar nácik önállóan kezdtek felbátorodva ügyködni.

  A zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben helyes és elvárható, de éppen hogy az antiszemitizmust táplálja az, ha valótlanságokkal próbálják egyesek a vonatkozó történelmi tényeket megmásítani.

 • Reply admin 2017-07-02 at 19:53

  Egy újabb írást teszünk fel, kérésre. Megjegyzendő, tagjaink között több olyan van, aki nincs otthon a net világában, de véleményét szeretné közreadni.

  Ez az írás egy összehasonlítás, és hozzá tartozik egy kérés, kérjük az illetékeseket, akikhez ez szól, gondolkozzanak el azon, jó-e mai aktuális értékelés, igazságos-e, továbbá hogy az értékelésben döntést hozóknak nem olyan valakik adtak-e információkat, akiket nem az igazság, hanem sokkal inkább a személyes ellenszenv, a gyűlölet motivált. E sejtés, a gyűlölet sejtés félreértések elkerülése végett a második emberre vonatkozik.

  Tehát az összehasonlítás Oskar Schindler és Horthy Miklós kormányzó között készült, a tekintetben, ki mennyit tett a zsidóságért, és ezt hogyan értékelték.

  Értékelésük a mai hivatalos izraeli álláspont szerint:

  Schindler – pozitív, a világ igaza kitüntetés, az egyik legelismertebb zsidómentő
  Horthy – negatív, „náci kollaboráns” , „együttműködik Hitlerrel” , Zsidótörvényeket hoznak alatta

  S akkor arról, mit tettek a zsidóságért, meg a múltjuk, előéletük mi volt:
  Schindler – a./ 1098 zsidó embert megmentett, ennyi szerepelt a híres listán b./ a náci párt tagja volt
  Horthy – a./ megmentette 1944 nyarán a budapesti zsidóságot a deportálástól, becsült adat szerint 170.000 nyilvántartott és további 110.000 rejtőzködő zsidó embert összesen. b./ 1944 tavaszáig kormányzásával sikerült elkerülnie a náci megszállást, s addig a zsidók háborítatlanul éltek az országban, mely e szempontból egy szigetnek számított, holott a környező országokban addigra már évek óta folytak a deportálások.

  A Kormányzó esetében egyébként azért az idézőjel, mert sem a kollaborálás, sem az együttműködés nem igaz, ezek hazugságok, de akit nem a tárgyilagosság vezet hanem a gyűlölet, az persze gátlás nélkül ezt adja be a kevés ismerettel rendelkezőnek.

 • Reply admin 2017-07-04 at 05:52

  Ez a hozzászólás úgyszintén egy olyan hozzászólótól jött, aki nem él a net világában, csak nekünk leadta ezt az írást.

  Ahogy a vita a közéletben egyre jobban elmélyül a tárgyban, egyre inkább előjönnek a képtelenebbnél képtelenebb, a kádári agit-prop vonalra kísértetiesen emlékeztető érvek, szövegek, melyekkel az ott megszokott módszerekkel igyekeznek besározni a Kormányzó Urat.
  Egy ilyen ma is elővett kádári szöveg az, hogy Horthy Kormányzó úgymond „megszegte esküjét” és „bűnt követett el, mert nem védte meg a haláltáborokba elhurcolásra került zsidóságot” .
  Igen ??? No akkor tessék bemutatni a bizonyítékokat, melyek bizonyítják hogy a Kormányzó úr tudott arról, hova viszik a vidéki zsidóságot, amikor ez történt, továbbá a vád dokumentumokat is, mert ilyen cselekményért Nürnbergben azonnal készítettek volna számára ilyet.
  Ja, hogy egyikkel sem tudnak szolgálni ? Csak a levegőbe beszélnek ? Ezt hívják kádári agit-prop cselekedetnek, ott sem kellett bizonyítani semmit, lehetett szövegelni bizonyíték nélkül is, ha tetszett az elvtársaknak, minden rendben volt, el lett fogadva a locsogás.

 • Reply admin 2017-07-06 at 06:30

  Tájékoztatjuk a honlap olvasóit hogy legutóbbi, 2007 júniusi Hírlevelünk kiküldése után 2 azaz két fő leiratkozott. Nem publikus adat hogy hányan vannak feliratkozva, de annyit elmondhatunk, ez a 2 fő igen-igen elenyésző a teljes feliratkozottak számához képest.
  Az egyikük, -nevet nem írunk- a leiratkozás mellett, nyilván ezen cikk egyik megállapítása nagyon nem tetszhetett neki, a következő kérdést tette fel nekünk:
  “1920-tol milyen kényszer volt? “
  Az Egyesület nevében az ügyeletes honlap szerkesztő e következő választ adta erre neki, ide betesszük, mert úgy véljük igen tanulságos:
  “Tisztelt … úr, leiratkozásnak megfelelően töröltük a Hírlevél listáról.
  Kérdésére a válasz, nem kényszert, hanem nyomást említettünk, részletesebben nemzetközi nyomás az ami volt.
  Itt egy link a sok közül:
  http://mult-kor.hu/20130929_a_nulladik_zsidotorveny?pIdx=5
  és ebből egy idézet:
  “az I. világháború után amerikai és kanadai magánegyetemek is (például a Harvard, a Yale és a Columbia) numerus clausust vezettek be a feketék, a katolikus bevándorlók, a zsidók és a nők ellen is…”
  Hogy ne lett volna nyomás ? S ez egyáltalán nem volt egyedi eset.
  Az USA-ban konkrétan megnevezték a zsidókat mint nem kívánatosakat, a mi 1920-as törvényünk nem, az nemzetiségekről szólt.
  A bolsevista “történészek” nevezték el a Numerus Clausus törvényt zsidótörvénynek.
  Nem tudunk arról hogy az USA-t bárki is felelősségre vonta volna ezért, tehát jogos a kérdés, minket miért.
  Szerintünk a bolsevik sokévtizedes népbutítástól meg kellene szabadulni.
  Nem fog több hírlevelet kapni.
   
  Üdvözlettel
  KISE honlapszerkesztők”
   

   

 • Reply Bogár Gyula 2017-08-24 at 23:31

  v. Nagybányi Horthy Miklós védelmében:

  AZ IGAZSÁG
  Orbán Viktor miniszterelnök védelmére
  és Köves Slomó rabbi okulására

  Orbán Viktor miniszterelnök Horthy Miklóst kivételes államférfiként jellemezte. Ez Köves Slomó, az EMIH rabbijánál kiverte a biztosítékot.

  Történt ez az Úr 2017 évében Magyarországon. Nem nagy hír, hasonlíthatjuk a tehén-ökör vitára, amikor legelészés közben egyik tehén elbőgi magát s egy ökör hangosabban rátromfol. De mégis az igazság kedvéért boncolgassuk az esetet. Két személy emlékszik meg Horthy Miklósról, olyanok, akik Horthynak köszönhetik, hogy Magyarországon élnek, mert az igazság szerint kétes, hogy Horthy nélkül ma lenne Magyarország. Megállapítható, hogy a két említett személy az istentelen kommunizmusban tanult/nevelkedett, akik letagadták az Istent, Horthyról is minden rosszat mondtak, legszívesebben felakasztották volna. Pedig Horthy Szálasit, Rákosit és elvtársait börtönbe tette, hogy javuljanak meg, de egyet sem akasztatott fel. Horthy magyar ember volt és mindenben követte Jézus tanítását.

  Távolról, azt gondolná az ember, hogy abban a kis országban, ahol évezredeken át pusztították a magyarokat, akik védték hazájukat, ahol békében akartak élni. Ismeretes a tatárjárás, törökdúlás, a Habsburg uralom majd Trianon, hazánk szétdarabolása. Aki ismeri a törtélelmet, csodának tartja, hogy akkor, amikor hazánk nagy részét idegen hadsereg uralta, akadt egy megváltó Horthy Miklós személyében, aki a csonka országot 24 évig békében vezette s voltak olyan évek, amikor Magyarországon magasabb volt az életszínvonal, mint Amerikában. 1 pengő 3 dollárt ért. Sajnos, tudjuk Trianon igazságtalanságáért kitört a II. világháború, Európa lángokban állt. Magyarországot oázisnak nevezték Hitler sivatagában, ide menekültek az üldözöttek a németek által megszállt országokból. Addig, amíg Horthy uralkodott, 1944. március 19., minden magyar és külföldről menekült biztonságban élt az országban, függetlenül attól, hogy milyen vallású, vagy nemzetiségű volt. Mikor a németek megszállták Magyarországot ők parancsoltak s kezdődött az élelem beszolgáltatás, élelmet csak jegyre lehetett kapni. A kevés élelem tette szükségessé, hogy az Ukrajnából menekült 22 ezer zsidóból 18 ezret visszatelepítettek a felszabadított Ukrajnába. A németek már 1941-ben elkezdték a zsidók kiirtását, ez nem volt titok tudott róla az egész világ, de a nagyhatalmak nem tettek semmit ellene. Aki tudott menekült a németek elől, volt egy hajó, amely Amerikába szállította a zsidókat, de ott nem engedték kikötni. Palesztinát az angolok uralták, ott sem fogadták be a menekülteket. Szinte hihetetlen volt a helyzet. Magyarországon sokan átkeresztelkedtek más vallásra, és a svéd kormány Wallenberg által állampolgárságot adott sok tízezernek, de azok se mentek Svédországba. Magyarországon a Cionista Menekültügyi Bizottság, Jewish Agency, Zsidó Nemzeti Alap intézte a zsidók ügyeit a németek felügyelete alatt. A zsidókat védett házakban, és a Dob utcai gettóba helyezték el. A németek egyezkedtek a zsidó vezetőkkel az ún. Áruk vérért – vér az árukért, vagyis 1 millió zsidóért 10 ezer teherautót, gyógyszert, élelmet és egyéb árut adtak volna cserébe. Ez a mellékletben részletesen le van írva. Az angolok miatt ez nem valósult meg. A budapesti gettóból a németek el akarták szállítani az ott lévőket. Horthy Miklós az esztergomi páncélosokkal megakadályozta a budapesti zsidók deportálását, 1944 július 5-én.

  Nem sokat tudok Köves rabbiról, ismer/tem/ek egy pár rabbit, de egyik sem támadott gyűlölködve senkire, Horthy Miklós kivételes államférfiként jellemzéséért. Mert az igazság, akkor is igaz, hogy ha azt Köves rabbi vagy bár ki meghazudtolja. Nem hiszem, hogy a Trója, Talmud vagy bármely izraeli törvény előírja, hogy a rabbi gyűlöletet keltsen hiányos tudásával. Abban is biztos vagyok, hogy Horthy soha sem támadott meg senkit azért, hogy bármely vallás vezetőjét kivételesnek jellemezte. Tudom, mert ismertem Horthy Miklóst, önkéntes katonája voltam. Ő a Nagy-Magyarországért az életét adta volna. Ha nem lett volna 76 éves, kiment volna az orosz frontra, s ha látta volna a gyéren fegyverezett, nyári egyenruhában a honvédeket, megállította volna a előretörést s megüzente volna Hitlernek, Sztálinnak, hogy elég volt a vérontás, üljenek le tárgyalni és keressenek megoldást a bajokra, vérontás nélkül.

  Mentségére legyen Köves Slomónak, hogy 1979-ben, amikor a világra, vagyis Magyarországba jött, ott az istentelen kommunisták az emberek agyát is terrorral uralták. A kommunisták nem vádolhatták az Istent a holokauszt miatt, mert szerintük nincs Isten. Kellett tehát valakit találni bűnbaknak és Horthyt okolták, aki Európában a legtöbbet tette a zsidókért. Köves rabbinak a kommunisták hazugságát kellett tanulni és a szerint ítél. Nem véletlen, hogy a New Yorki zsidók, Orbán, vagyis Horthy védelmére keltek, akik ismerték és neki köszönhették az életben maradásukat. Köves rabbi elmehetett volna Horthy újratemetésére, ahol ott volt a hálás zsidók koszorúja, és megtudhatta volna, hogy a hálás zsidók segítették Portugáliában megélhetését, a Horthy családnak. Köves rabbi ne a kommunisták hazugságai alapján ítélje el Horthy Miklóst, hanem az élő tanúk elmondásai alapján, akik New York, Los Angeles és Londonban élnek. Ajánlatos, hogy mielőtt Köves rabbi megszólal Horthy Miklósról, olvassa el Eichmann 2 évig tartó tárgyalásáról felvett jegyzőkönyvet Jeruzsálemben. Ott eskü alatt vallottak a tanúk, s meggyőződhet az igazságról, hogy nem volt senki, aki többe tett volna a zsidók megmentéséért, mint Horthy Miklós. Ne ítélkezzen Köves Slomó rabbi, hagyja azt az Istenre, hamis, buta kijelentésével az antiszemitizmust szítja, amire nincs szükség Magyarországon. Jó lenne olyan törvényt hozni, mint a holokauszt tagadásáért, megbüntetni azokat, akik a magyarok vezetőit hamisan vádolják. Aki a holokausztot tagadja, az bolond és hülye, de az is bolond és hülye, aki Horthy Miklóst vádolja a zsidók deportálása miatt.

  Orbán Viktor mentségére, hogy csak 54 éves korában jellemezte Horthy Miklóst kivételes államférfiként, figyelembe kell venni, hogy ő is akkor jött Magyarországra, amikor ott az istentelen kommunisták az emberek agyát is terrorral uralták. Nem tehet arról, hogy kik s hogyan nevelték, a KISZ-ben még a kommunizmust éltették. Szerintük Horthy náci, fasiszta volt, tönkre-tette az országot, még Trianonért is ő a felelős. Az 1956-os forradalom ellenforradalom volt, Nagy Imre elvtárs statáriumot hirdetett a náci felkelőkre, szembeszállt a szovjet hadsereggel, kijelentette, hogy csapataink harcban állnak, és szobrot állítottak a hű elvtársak Nagy Imrének, aki azzal dicsekedett a bíróságon, hogy milyen jó kommunista volt. Majd jött Kádár elvtárs és maradt minden a régiben, éljen a Szovjetunió, éljen a párt. Az 56-os forradalom oly sebet ejtett a Szovjetunión, hogy 1991-ben elpusztult, megszűnt a kommunizmus, de Magyarországon megmaradtak.

  Az emigrációban azt reméltük, hogy a magyar fiatalok úgy, mint a pesti srácok magyarok maradnak, nem pedig kommunisták és a szovjetek kivonulása után felépítik az országot. Los Angelesből tízezer számra küldtük a röplapokat, leveleket, Új Világ című újságot Miskolcon nyomták, Bp-en osztották felvilágosítva a népet, hogy a Fideszre szavazzanak. A Fideszben a pesti srácok szellemét reméltük. NewYork-ból Hóka Mihály és Ernő, akik 1957 óta tartották fenn az 56-os forradalom szellemét az emigrációban, személyesen hazamentek a Szabadságpárt programjával, egyesülve a Kisgazda Párttal majd ők juttatták győzelemre a Fideszt, Orbán Viktort téve a kormány élére. Az volt a remény, hogy az új kormány felülvizsgálja a Kisgazda Párt 1945 évi győzelmét, Sulyok Dezső ország mentő szerepét és orvosolva a terrort, a magyarellenes hazugságokat és békét teremtenek az országban. A tények szerint Orbán Viktor nem olvasta a Hóka testvérek által kiadott Sulyok Dezső: A Magyar Tragédia 2 kötetes könyvét, nem olvasta a Nemzeti Múzeumba lévő tízezer számot kitevő dokumentumot, melyet szintén a Hóka testvérek adtak ki s melyben leírták a kommunisták hazugságait és utat mutattak egy békés Magyarország megteremtésére. Nem vizsgálták felül a Rákosi és elvtársai magyarellenes terrorját, nem volt felelősségre vonás, rendszerváltás, 4 év után megbukott az Orbán kormány, újra a kommunisták vették át az uralmat. Nehéz leírni azt a csalódást, amit a magyarság érzett úgy otthon, mint az emigrációban, a Fidesz bukása miatt.

  Orbán Viktornak, mint miniszterelnöknek illett volna meggyőződni az igaz történelemről, hogy elkerülje a hibákat. Milyen másképp lenne, ha uralkodása első hetében kijelenti, hogy nem bűnös nemzet a magyar, az első volt Európában, aki mentette a zsidókat a gázkamrától. Horthy Miklós kivételes államférfi volt, akinek köszönhető, hogy van egy független Magyarország. Orbán Viktornak tanulnia kellett volna Horthytól, s nem a Soros György ösztöndíjából a liberális hazugságokat. Horthy nem építtetett stadiont Kenderesen, de OTI-t MABI-t építtetett és kórházakat, iskolákat országszerte. Nem csinált milliomosokat a barátaiból. Nem mentek százezer számra a magyarok külföldre Nincs szándékomban leírni azt a hibákat, amit elkövetett, majd leírja a jövő nemzedék, ha a kommunista métely megszűnik az országban. De még nincs minden elvesztve, Orbán Viktor sok mindent jóvá tehet a következő négy évben. A Felcsúti stadionból kórház lehet, ahol az idegenből visszatérő orvosok olcsón gyógyítják a betegeket. Ennek költségét a kommunista milliomosoktól visszavett milliárdokból lehetne fedezni. Ebből az összegből jutna nyugdíjemelésre, jutalom a nagy családosoknak, új házak a nyomortelepeken. Ez nem lehetetlen, csak akarat kell hozzá. Orbán Viktorról megváltozna a vélemény s úgy, mint Horthyról dicsérő nótákat dalolna a jövő generáció. Ha teheti a miniszterelnök úr, hasson oda, hogy a jelenlegi nótáihoz tegyék hozzá, hogy csak 18 éven felülieknek. Végezetül arra kérem a miniszterelnök urat és az összes képviselő urakat, hogy hozzanak rendeletet Adolf Eichmann több mint 2 évig tartó tárgyalása, magyar nyelvre való lefordítására. A több száz tanú vallomása, az eredeti dokumentumok az igazságot bizonyítják, a magyar történelmet, amit a kommunisták meghamisítottak és a zsidóságot a magyarok ellen uszították. Tanítsák az iskolákban az igaz magyar történelmet, a zsidók ügyeit a Zsidó Ügynökség, a Zsidó Nemzeti Alap intézte, nem a magyar kormány. Ezzel a hivatalos dokumentummal bizonyíthatjuk, hogy a magyar nép nem bűnös nemzet, mossuk le a gyalázatot egyszer és mindenkorra.

  A kiadvány hiteléül: Bogár Gyula

 • Reply admin 2018-05-29 at 16:00

  Horthy Kormányzó Úr tevékenysége, kora nem hagyja nyugodni a kedélyeket, érzelmek csapnak össze ma is.

  Egy megkeresés jött megint, “jól ki lett osztva” a Kormányzó Úr:
   
  ” Horthyról véleményemet fenntartom. Egy harmadosztályú cirkáló parancsnokát a bukás évében a békére vágyó IV. Károly 1918-ban a már nem létező flotta ellen/altengernagyává nevezte ki aki az első alkalommal Budaörsön ellenszegült neki. Ha a hadiszerencse másképpen alakul lefokozzák matrózzá és Kufstein várárkába főbelővik. A háború során elárulták a németbarát tábornokai és a nyilasbarát csendőrei. Annyira jelentéktelen volt, hogy Mussolini sorsára se jutott és vádlottként Nürnbergbe se kellett mennie. Nagy volt neki a kormányzói kabát fogalmaznak a megértőbb történészek.”
   

  Ezt kaptuk, feltettük. Amúgy nagy butaság ez az egész írás, ténymagok felhasználásával agyament következtetések, torzítások. Az “első alkalommal” ellentmondott volna a Kormányzó Úr a volt Habsburgnak, de arról nem beszél, hogy a birodalom, a Monarchia akkor már nem létezett, darabjaira hullott, éppen az öreg debil Habsburg hadakozása miatt. A Kormányzó Úr leírja Emlékirataiban világosan, a Habsburgok visszatérésének engedése az országot létében fenyegette volna.

  Várárokba lövetés…. aki ilyeneket irkál, annak tudatába kell eljuttatni, a Habsburgokat maguk az osztrákok tiltották el hermetikusan, a hatalom még közeléből is, látva azt mit tettek az országgal. Azokkal az osztrákokkal akik ezt tették ugyan mit tenne az idézet írója, nem lenne elég a várárok.

  Nem azért nem emeltek vádat ellene mert mint ez a jóember írta “jelentéktelen” lett volna, hanem azért, mert Sztalin jelezte, hogy azért mert békét kért tőle, ő nem tekinti a Kormányzó Urat háborús bűnösnek, s ez hatott az angolszászokra is. Nem kell tehát hazudni….

  A Kiugrás sikertelensége, bár nyilván voltak németbarát tisztek, de alapvetően nem ezen múlt, hanem Otto Skorzeny zsaroló akciója volt az ok.

  A “megértőbb történészek” nyilván a marxista történészek, amíg végleg el nem süllyednek a jelentéktelenség mocsarába, szájukból ömlik a gyalázkodás. Szerették volna csak azokat a sikereket amit a Horthy korszak elért, a gazdaság felfutását, a Pengő tekintélyét, a bethleni konszolidációt, és még sorolhatnánk, de ehelyett csak a kommunista időszak sikertelensége, csődje az ő osztályrészük.

 • Reply czako 2018-05-30 at 17:53

  Egy figyelmeztetést teszek közzé.
  Az, hogy a marxista történészek gyalázzák a Kormányzót, az egy dolog, mi más is lenne várható egy bűnöző csoport állítólagos történészeitől.
  De az viszont, ha zsidó emberek, netán zsidó vallási vezetők támadják a Kormányzót, az már botrányos és felháborító azért, mert a zsidó tanítással ellentétes az, őközülük valaki olyanokat támad aki zsidókon segített.

 • Reply admin 2018-06-18 at 06:33

  Ma, 2018. június 18-án van vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kormányzó úr születésének 150. évfordulója.

  Ebből az alkalomból egy újságcikket teszünk fel ide, a következőt:

    

  1944.június 22.
  MAGYARORSZÁGI ZSIDÓK LAPJA

   
  Ünnepi Istentisztelet a Kormányzó Úr születésnapján

   
  A Pesti Izr. Hitközség vasárnap, junius 18-án a Kormányzó Úr születésnapján, a Hősök Emléktemplomában hálaadó Istentiszteletet tartott, amelyen megjelent a hitközség elöljárósága, képviselőtestülete testületileg és képviseltették magukat az összes felekezeti szervezetek és intézmények. Dr. Hevesi Ferenc főrabbi magasröptű beszédben emlékezett meg a Kormányzó Úr dicsőséges országlásáról, és könyörgő imában kérte a Mindenhatót, hogy áldja meg Kormányzó Urunkat és a magyar hazát. Az istentiszteleten Linetzky Bernát főkántor funkcionált a teljes énekkarral.

   
  Az istentisztelet a Hiszekeggyel kezdődött és a Himnusz eléneklésével ért véget.

   

   

  Mint ismert 1944 nyarán, e cikk megjelenésnek időpontjában országunk már egy nácik által megszállt ország volt, folytak a deportálások, a nácik a zsidó emberek gettókba, csillagos jelzett házakba történő összegyűjtését végezték.

  Az ilyen archiv cikkeket lehetne különösen ajánlani azon mai zsidó vezetőknek, akik felmenőikről megfeledkezve, és marxista hazudozásoktól, gyalázkodástól félrevezetve, sajnos egészen más módon nyilatkoznak a Kormányzó Úrról.

 • Reply Hdpape 2018-09-26 at 00:35

  Vitez nagybanyai Horthy Miklos ( Kenderes , 1868 . junius 18. – Estoril , Portugalia , 1957 . februar 9. ) magyar politikus, a 20. szazadi magyar tortenelem meghatarozo alakja. Az Osztrak–Magyar Haditengereszet tengeresztisztje, 1909 – 1914 kozott Ferenc Jozsef szarnysegedje, ellentengernagykent a flotta utolso foparancsnoka volt. Az uralkodo a vilaghaboru vegen altengernaggya leptette elo. Az elso vilaghaborut koveto proletardiktatura osszeomlasa utan megszilarditotta az allamhatalmat. 1920 . marcius 1-jetol 1944 . oktober 16-aig o volt a Magyar Kiralysag kormanyzoja. Portugaliai emigracioban halt meg, 1957-ben. 1993 . szeptember 4-en temettek ujra Kenderesen . Megitelese napjainkban is komoly vita targya.

  • Reply admin 2018-09-26 at 06:17

   A “komoly vita tárgya” megjegyzést mi úgy pontosítanánk, a kádári és balliberális gyalázkodás és sárdobálás áll szemben a nemzeti oldal egyre erősödő, önazonosság kereső, öntudatra ébredő tiszteletével, mellyel a Kormányzó Urat az őt megillető kiemelkedő helyre visszateszik.

   Számos ponton rendkívül éles a vélemények szembenállása, ilyen a korszak feudális-jellegű vagy haladó beállítása, a gazdaság és szociális állapotok leszólása vagy az eredmények méltatása, a vezetők tehetségének, rátermettségének vitatása vagy annak elismerése a konkrét eredmények kapcsán. Természetesen mindig az első a posztkommunista, míg az utóbbi a nemzeti oldal -s vele az Egyesületünké is- , álláspontja.
   A szembeállításban talán elsőként a zsidókérdést, a zsidótörvényeket, és az állítólagos zsidóüldözést lehetne említeni, mert itt vannak a legdurvább ellentétek. A nemzeti oldal a leghatározottabban elutasítja és cáfolja, hogy a Kormányzó Úr antiszemita lett volna, vagy kormányzása alatt “üldözték volna” a zsidó polgárokat. A balliberálisok fő aduja a meghozott zsidótörvények. Kérem, ez nem adu, és nem érv. Ha nem hozzák meg ezeket az óriási nemzetközi nyomás alatt megszületett törvényeket, akkor hazánk nem 1944. márciusában, hanem jóval korábban náci megszállás alá kerül. Akkor nem élhettek volna itt mintegy “szigeten” az itteni zsidó polgárok, az idemenekült zsidó polgárokkal együtt, hanem az történt volna, ami a környező, náci-csatlós országokban, ahol a megszállásunk előtt évekkel már folytak a deportálások. Sőt, a Kormányzó Úr még a ’44-es náci megszállásunk után is közbelépett, és 1944 nyarán sokszázezer zsidó polgár életét mentette meg mikor utasította Koszorús ezredest a budapesti zsidók megvédésére.
   Sajnos azt kell mondani, a mai izraeli vezetőket félrevezetik, félreinformálják. A Jad Vasem központ /Emlékjel és Hírnév magyarul, s a kérdésben szakavatott és meghatározó szervezet/, vezetője nemrég nyilatkozott a kérdésben, és ebből kiderült, lényegében valósnak gondolja azt a sok sárdobálást és gyalázkodást, amit az itteni balliberálisok, posztkommunisták hordtak össze a Kormányzó Úrról, és azt a balos ostobaságot is átvette, hogy a nemzeti oldal úgymond “csak mosdatni akarja” vagy “relativizálni akarja” a Kormányzó Úr személyét, és korszakát, cselekedeteit.
   Nos akkor elmondjuk mi, mit kellene felismerni és meglátni a Jad Vasem központ munkatársainak, kutatóinak. Példának okáért azt, hogy ha Oskar Schindler, aki egyébként a náci párt tagja volt, bár mikor felismerte annak borzalmát a zsidók mellé állt, és a Világ Igaza címet ezért megkapta, szóval mindezek alapján, Horthy Miklós Kormányzó Úr hasonlóképpen jogosult lenne erre a címre azért, mert fent már említett közbelépésével 1944. nyarán becsült adat szerint 170.000 nyilvántartott és további 110.000 rejtőzködő zsidó embert megmentett.
   „Aki egy életet is megment, az egész világot menti meg.”

 • Reply Bogár Gyula 2018-09-26 at 08:23

  Emlékezzünk vitéz Nagybányai Horthy Miklósra

  Horthy Miklósra emlékezve vissza kell térni a több mint 150 évig tartó törökdúlásra mikor őseink életüket s vérüket áldozták, a kereszténység érdekében. A letarolt, kifosztott országból végül a Habs-burgok által vezetett nemzetközi csapatok verték ki a törököket 1697-ben. De a Habsburg Dinasztia ottmaradt és kiterjesztette uralmát az egész országra. 1700-ban Magyarország megszűnt, mint független állam. A magyarok nem tűrték az elnyomásba és 1703-ban Tiszaháton felkelést szerveztek, mely folytatódott a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharccal, ami 1711-ig tartott. 137 év telt el mikor magyar nép újra felkelt 1848-ban, hogy visszaszerezze függetlenségét. Tudjuk, az orosz cár hadserege vérbe fojtotta a szabadságharcot. 1867 július 28-án volt a kiegyezés, megalakult az Osztrák-Magyar Monarchia, de Magyarország nem lett független.

  Horthy Miklós, a kiegyezés után 1868 június 18-án született, 9 testvére volt. Bátya, Béla a fiumei tengerészeti akadémián egy gyakorlaton halálosan megsebesült, Miklós helyébe lépett. 1908-ben sorhajóhadnagyként a Taurusz parancsnoka, 1909-1914-ben Ferenc József szárnysegédje lett. A Monarchia békében sikeres ipari fejlődést ért el, mely féltékennyé tette az angolokat, hogy a Monarchia veszélyezteti gyarmatosításukat. Egy szerb diákot béreltek fel, aki 1914 július 28-án Boszniában lelőtte Ferenc Ferdinándot a Monarchia trónörökösét. Az osztrákok kérték a szerbeket, hogy adják át a gyilkost, de megtagadták, Ausztria hadat üzent a szerbeknek, erre Európa nemzetei hadat üzentek egymásnak és elkezdődött a világháború. Horthy Miklós a Habsburg csatahajó parancsnoka, majd a Navara gyorscirkáló kapitánya lett. 1916 július 9-én elsüllyeztett két felfegyverzet brit halászhajót, kettőt megfutamított. 1917 május 15-én a Navara, Saida és a Helgoland cirkálók, a Balaton és a Csepel torpedó-rombolók áttörték az otrantói záróövet és 12 gőzöst sülyeztettek el. Megütközött az antant-hajórajjal a csatában Horthy több szilánktól megsérült, de sebei bekötözése után tovább irányította a csatát addig, amig eszméletét el nem vesztette. Felépülése után a Prinz Eugen csatahajó parancsnoka lett, majd 1918 február 27-én a császári és királyi flotta parancsnokának nevezték ki.

  Horthy Miklóssal kapcsolatban ismernünk kell az akkori történteket. 1917, kitört az orosz forradalom, a katonák otthagyták a frontot. A bolsevik, vagyis a Kommunista Párt véget vetett a 304 évig tartó cári uralomnak. A forradalom közel 10 millió halálos áldozatot eredményezett. A bolsevikok szabadságot ígértek a hadifoglyoknak. Kun Béla 1918 márciusában a magyar foglyok körében megalakította a kommunista pártot, majd novemberben a komiszárok sok pénzzel Magyarországba küldték őket, hogy ott is kezdjenek forradalmat. Az országban nagy infláció tört ki, élelem, tüzelőhiány, nagy munkanélküliség, reménytelenség uralkodott a lakosság körében. Kun Béla novemberben megalakította a Magyar Kommunista Pártot. 1919 március 21-én Magyar-Szovjet Republik néven kormányt alakított s elkezdődött a vörös terror. A Lenin fiúk páncél-vonattal járták sz országot, terrorizálták a népet, aki ellenszegült kivégezték. Történelmünk folyamán nem volt oly terror, félelem, nyomor az országban, mint a kommunisták uralma alatt. Az 1918 október 31-én megalakult Népköztársaság Károlyi Mihály vezetésével, de nem tudott rendet teremteni. Kun Béla hadügyminisztere Linden Béla a hadsereg leszerelését rendelte el, kijelentette „nem kell hadsereg többé! soha többé katonát nem akarok látni!” Úgy tűnt, hogy nem lehet az országban rendet teremteni és felosztják az ott élő nemzetiségek között. Elkezdődött az ország megszállása, románok Győr, Edelény vonalán, csehek Miskolc, Sopron vonalán, szerbek Pécs, Mohács, Aradot szállák meg, készültek a csehekkel találkozni, hogy megvalósítsák a Szláv Birodalmat.
  Történelmünk folyamán nem volt olyan káosz, mint 1918-ban, az ország vezetőinek és lakóinak szembe kellett nézni egy vereséggel, holott nem volt ellenség az országterületén. A polgári forradalom vezetője Károlyi Mihály tehetetlensége, a Forradalmi Kormányzótanács nem tudott véget vetni a kom-munista vörös terrornak. Az 1918 novemberi belgrádi egyezmény révén Szeged francia kormányzás alá került, azzal a feladattal, hogy a város polgári rendjét biztosítsa. Oda tették székhelyüket a nemzeti csoportok. 1919 május 5-én Károlyi Gyula, Károlyi Mihály unokatestvére Aradon ellenkormányt alapított a proletárdiktatúra ellen. Pár nap múlva a románok megszállták Aradot és őt internáltak. Kiszabadulása után Szegeden május 30-án újra alapította kormányát s felkérte Horthy Miklóst, hogy vállalja a Nemzeti Hadsereg felállítását, mint az ellenforradalmi kormány hadügyminisztere. Károlyi Gyula kormányát a francia kormány nem nézte jószemmel, július5-én lemondott. Július 12-én Ábrahám Dezső alakított kormányt melyet a francia parancsnokság elismert. Július 13-án a Miniszter-tanács Horthy Miklóst kinevezte a Nemzeti Hadsereg főparancsnokának. 1919 augusztus 18-án Horthy Miklós kijelentette a Szövetséges Katonai Misszió előtt „hogy amint arra engedélyt kap, négy napon belül tényleges haderővel rendelkezik és helyreállítja a rendet Magyarországon.” Egy hónap alatt a szegedi helyőrségből, az összegyűlt hivatásos és tartalékos tisztekből megalakult egy 3000 főnyi csoport, mely 5 zászlóaljra, 2 ütegre, 1 lovasszázadra és több tiszti karhatalmi egységre tagolódott. Ezzel a csapataival az antant engedélyének birtokában Dunántúlra vonult, főhadiszállását Siófokon rendezte be, onnan 1919 november 19-én vonult be Budapestre. Közben, augusztus 1.én a Tanácsköztársaság megbukott, Kun Béla Ausztriába menekült, majd Szovjetunióban került. 1919 augusztus 7-én megalakult a Friedric-kormány, azt a Huszár-kormány november 24-én váltott le. Valóban reménytelen az ország helyzete. A trianoni békeszerződést a Magyar Királyság nevében a kinevezett küldöttség 1920 június 4-én írta alá.

  1920 március 1-én a Nemzetgyűlés Horthy Miklóst kormányzóvá választotta, és július 19-én felkérte Teleki Pált kormányalakítására, majd Bethlen István miniszterelnökkel négyévszázad után megteremtette a független Magyarországot. Újjáépítette, majd stabilizálta az ország gazdasági és pénzügyi rendszerét, 1927 január elsején vezették be a pengőt, 1 pengő 574.20 dollár, 110.27 svájci frank értékű volt. A nemzet “túlélte” a gazdasági és pénzügyi világválságot, 1930-ban Magyarországon jobb volt az életszínvonal, mint Amerikában. Magyarország 1939-ben távol marad a háborútól. Nem engedte a német csapatszállítást magyar területen keresztül Lengyelország ellen. 1940-ben a háború európaivá szélesedett, de Magyarország kimaradt belőle. Hitlernek nem tetszett Horthy ellenszegülése és 1943 szeptember 9-én elrendelte Magyarország megszállásának előkészítését. Az Obercommando der Wehrmach kidolgozta a tervet, az országot 3 zónára osztva. 1. zóna: Nyugat-Magyarország Budapestel a szovákoké. 2. zóna: Kelet-Magyarország a Tiszától délre és keletre a románoké. 3 zóna: Észak -Magyarország a Tiszától északra valószínű a németeké. (nem volt meghatározva.) A tervet többször módosították, mert a kijelölt csapatokat ki kellet vezényelni a keleti frontra. Novemberben Veesen-mayert küldték Budapestre, aki december 10-én jelentette a megoldást, hogy Horthytól eltávolítják az őt befolyásoló személyeket, „a kormányzót a Führer katonájának teszik” az új magyar kormány vezetésére Imrédy Bélát jelölték. 1944 február 28-án az OKW kiadta a parancsot a megszálló csapatok a magyar határok megközelítésére. Március 8-án Hitler elrendelte a megszállást 19-re. Március 15-én Hitler meghívta Horthyt a célból, hogy rábírja a megszállás elfogadására és hogy elkerülje ellenállást. Március 18-án Linzben találkozott a két államfő. Hitler szemrehányások özönével fogadta Horthyt, majd közölte, hogy megszállja Magyarországot s kérte beleegyezését. Horthy felállt és szó nélkül otthagyta Hitlert. Majd a küldöttség tagjai rábeszélték, hogy újra találkozzon Hitlerrel. Ezen a találkozón Hitler nem állt el szándékától. Március 19-én hajnali 4 órakor a németek csapatok 4 csoportban lépték át a határt. A megszállásban tankokkal, repülővel, jólfelszerelt hadsereg kb. 100 ezer fő vett részt. Emlékezzünk; a trianoni szerződés 32 ezer katonát engedélyezett Magyarországnak nehézfegyverek nélkül.
  A németek bevonulásáról hírre Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter riasztotta Kállay Miklós miniszterelnököt, majd Bajnóczy József vezérezredest, a Honvéd Vezérkar főnökének helyet-tesét. Több tábornok is megjelent a miniszterelnöknél, de végül megállapodtak, hogy nincs értelme az ellenállásnak. A hazatérő kormányzói különvonatot váratták, amíg az akció lezajlott. A vonaton utazott Edmund Veesenmayer SS-Brigadeführer is, akit Hitler már 16-án kinevezett teljhatalmú magyarországi helytartójává. A németek magyarországi megszállásával Magyarország elvesztette függetlenségét.
  Szégyen, hogy a szovjet tankok segítségével uralomra jutott Kádár kormány meghamisította a történelmet. Horthy börtönbe tettette Rákosit és Szálasit, akik megakarták dönteni a rendszert, de nem végeztette ki őket, mint Kádár az 956-os felkelőket, akik az istentelen kommunizmustól és a szovjetektől akarta megmenteni a magyarságot. Kádárt dicsőítik az Országházban ülő elvtársai ugyanakkor Horthy Miklóst meghazudtolják, akinek köszönhető, hogy független Magyarországot teremtett. Ismeretes, hogy 1944 után a magyarul beszélő szovjet állampolgárok; Rákosi és elvtársai mindent elkövettek, hogy lejárassák Horthyt, a holokauszttal vádolják kormányatagjai egyrészét kivégezték, még az egyszerű katonákat is hátrányba helyezték. 1961-ig nem volt a magyar újságokban írva a holokausztról, nem volt a tankönyvekben, de az igaz magyarországi 1944-es történelem élőtanúk, esküalatti vallomásai tárgyalva volt 2 évig Jeruzsálemben. A tárgyalás nyilvános volt, több nyelven olvasható, de a magyarok részére, még ma is tilos a saját történelmük ismerete.
  A tárgyaláson Brand József, aki alelnöke volt a budapesti Palesztina Hivatalnak, és irányító tagja a Zsidó Nemzeti Alapnak vallotta: Kapott egy üzenetet 1944 április 25-én, hogy Eichmann szeretné látni még az nap. Az SS főhadiszállásán találkoztak. Eichmann felállt és üdvözölt, majd mondta: idehívattalak, hogy megtudjuk beszélni az üzletet. Én már nyomoztattam rólad és a társaidról, és én ellenőriztem a képességedet, hogy üzletet csinálhatsz. Nos, kész vagyok eladni egy millió zsidót. Áruk vérért- vér az árukért.10 ezer teherautó kávé, tea, gyógyszer, szerszámgépet s különböző fogyasztási cikkek. Brant Isztambulba utazott, hogy a megegyezést a szövetségesek aláírják. Ott a brit külügyminiszter secretary Anthony Eden elutasította a javaslatot, hogy a szövetségesek nem tehetnek semmit. Brandot letartóz-tatták, az üzletből nem lett semmi.
  Szégyen, hogy a magyar történelemben nem találunk semmi jót Horthy Miklósról még ma sem. Ugyanakkor a német történelemben olvashatjuk: Am 6. Juli 1944 verfügte das ungarische Staatsober-haupt, Miklós Horthy, einen vorübergehenden Stopp der Deportationen und rettete damit die etwa 200.000 Budapester Jüdinnen und Juden vor der Verschleppung nach Auschwitz bzw. nach Strasshof. Magyarul: 1944. július 6-án a magyar államfő, Horthy Miklós megállította a deportálásokat, és így megmentette a mintegy 200.000 zsidót Budapesten, hogy és így megmentette a mintegy 200.000 zsidót Budapesten, hogy deportálják őket Auschwitzba vagy Strasshofba. Horthy Miklóst ellenségeink nem találták bűnösnek a háborúval kapcsolatban, de Rákosi és elvtársai háborús bűnnel vádolják még ma is, száműzetésben élt a hálás zsidók és ellenségei segítették Portugáliában leélni hátralévő életét.
  Méltán tehetjük fel a kérdést; 1920 óta a mai napig, ki volt jobb, bölcsebb magyarországi vezető, aki többet, jobbat teremtett a magyar népnek, mint Horthy Miklós? A válasz: senki. Vagy tegyük egymásmellé 1920-tól a magyar uralkodók fényképeit, ki néz ki úgy, hogy alkalmas egy ország vezetésére? A válasz: Horthy Miklós, a többit nem lenne tanácsos beengedni az országházba még takarítónak sem.
  Emlékezzünk, Jézust sem ismerték el életében, aki jót tett, tanított az emberiség érdekében s keresztre-feszítették. Remélhető, hogy eljön az idő amikor lerázza magáról a magyar nép a kommunista béklyót, a hazugságot és Jézus tanításait és a második honalapitó Horthy Miklós tetteit követve megvalósit egy jobb, békésebb Magyarországot. Imádkozzunk az Istennek, hogy adjon a magyarságnak egy második Horthy Miklóst, aki rendet, teremt az országban és békében élhet az oly sokat szenvedett magyar nép
  E sorok írója 1942-ben találkozott Horthy Miklóssal a Vigadóban a vadászbálon. A fő lépcsőn jőve a kamarák lámpái villogó fényében misztikusnak látszott daliás alakja, szinte érezni lehetett hatalmát. Szerencsésnek tartom magam, hogy önkéntes katonája lehettem.

  Az igazság hiteléül az Úr 2018-ik évében, Bogár Gyula

 • Reply László Endrődi 2019-02-05 at 12:22

  Szokás Horthy Miklós ártatlanságára akképpen hivatkozni, hogy azért nem volt háborús bűnős mert nem állították nemzetközi büntetőbíróság elé. Nem állt ott a román, olasz, japán uralkodó sem, további a finn, horvát elnök és Badoglio olasz miniszterelnök sem. Mannerheim marsall pedig még hadakozott is a SzU ellen. Horthy 1944 nyarán a “D” nappal egyidőben számos ultimátumot kapott nyugatról ami némi befolyást gyakorolt intézkedéseire. Ha Göbbels hat gyereke közül egy életben maradt volna biztos szeretné kedves apukáját. Ami a pesti gettót illeti megmenekülését állitólag nem Horthynak hanem egy német vezérőrnagynak köszönheti?

  • Reply admin 2019-02-06 at 16:56

   Az a véleményünk erről, a vélemény szabad, bárkinek lehet a mienktől eltérő véleménye, ha nem ütközik a MAE-be akkor leközölhető, ezt adta útmutatásul az Elnökség. Ez van most is, alapvetően nem értünk egyet a hozzászólóval.
   Mindenre nem térünk itt ki, csak pár slagwort reagálásnak.
   Ha “nem neki köszönhető” a pesti gettó megmenekülése, hanem egy -fantáziált feltehetően- személynek, akkor ugyan már, árulja már el, miért a címlapfénykép ??? Miért vannak ma is hálás zsidó tömegek, ezt kell mondani, akik rendszeresen koszorúkat visznek ??? Ők meg lennének tévesztve ??? No ne…
   Ez a dodonai szöveg, hogy nem háborús bűnös mert nem állították bíróság elé… Mi ez a nyakatekert semmitmondó szöveg ??? Tessék nyíltan és egyenesen fogalmazni, akit a bíróság elé állítottak, az ellen többnyire volt bizonyíték. A Kormányzó úr ellen NEM VOLT bizonyíték, sőt, nem hogy nem volt, ellenkezőleg, arra volt hogy zsidókat mentett. Egyébként két nagyságrenddel többet, mint az agyon ajnározott Schindler a listájával együtt. Ezt kéretik szem előtt tartani, ködösítés, meg mellébeszélés helyett.

  Leave a Reply

  Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

  Tovább az eszköztárra