449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről


Hatályos: 2014.09.05 -A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) Ha valamely állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményben (a továbbiakban együtt: közgyűjtemény) őrzött, állami tulajdonban állóként nyilvántartott, a kulturális javak körébe tartozó vagyontárgy vagy vagyontárgyegyüttes (a továbbiakban együtt: vagyontárgy) kiadására (a továbbiakban: visszaadás) vonatkozóan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt: igénylő) a tulajdonjogára hivatkozással igényt jelent be, az igényt a vagyontárgy állami tulajdonjogának gyakorlására jogosult szervezet (a továbbiakban: az állami tulajdonjog gyakorlója) a 2-4. § szerint bírálja el.

(2) Az igénylő az igényét jogi képviselő útján terjesztheti elő. A jogi képviselőre a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviseletre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

2. § Az igénylőnek az igény bejelentésével egyidejűleg csatolnia kell a vagyontárgy azonosítható megjelölését (leírását és fényképes vagy egyéb dokumentálását), valamint a vagyontárgyra vonatkozó tulajdonjogát valószínűsítő bizonyítékokat. Az igénylőnek a vagyontárgyra vonatkozó tulajdonjogát fennállónak kell tekinteni, ha a vagyontárgy korábbi tulajdonosának tulajdonjogát megfelelő bizonyítékokkal valószínűsíti, feltéve, hogy a korábbi tulajdonoshoz fűződő jogutódi minőségét is okirati bizonyítékkal (bírósági vagy közjegyzői határozattal) bizonyítja, ennek hiányában valószínűsíti.

3. § (1) Az 1. § szerinti vizsgálatot az állami tulajdonjog gyakorlója folytatja le az igénylő által benyújtott iratok és egyéb bizonyítékok, valamint az adott vagyontárgyat őrző közgyűjteménytől beszerzett adatok alapján. E vizsgálat során értékelheti az igénylő által becsatolt adatokon kívül a vagyontárgy történetére vonatkozóan feltárható szakirodalmi adatokat is.

(2) Az állami tulajdonjog gyakorlója az igény bejelentését követő 3 napon belül megkeresi az érintett közgyűjteményt, amely 30 napon belül szolgáltatja az igényelt, őrzésében lévő vagyontárgyak listáját, az azokra vonatkozó, a kezelésében lévő - továbbá, ha a közgyűjtemény tudomása szerint más közgyűjtemény további bizonyítékokkal rendelkezik, az ezektől beszerzett -, az állami tulajdonjog fennállását bizonyító, vagy az őrzés ettől eltérő egyéb jogcímére vonatkozó iratokat.

(3) Ha az igényt a közgyűjteménynél jelentik be, a közgyűjtemény az állami tulajdonjog gyakorlójának haladéktalanul megküldi az igénylést és az igénylő által előterjesztett bizonyítékokat, valamint az igénynek a közgyűjteményhez történt beérkezésétől számított 30 napon belül szolgáltatja az állami tulajdonjog gyakorlója részére a (2) bekezdésben meghatározott adatokat.

4. § (1) Az állami tulajdonjog gyakorlójának az 1. § szerinti vizsgálat keretében elsősorban azt kell feltárnia, hogy kétséget kizáróan bizonyítható-e, hogy a vagyontárgy állami tulajdonjoga jogszerű eljárás keretében keletkezett, és az állam tulajdonjoga az igénylés időpontjában is fennáll, vagy az más jogcímen és körülmények között került a közgyűjtemény őrizetébe.

(2) Ha a vizsgálat alapján megállapítható, hogy a közgyűjtemény által szolgáltatott adatok szerint a vagyontárgyon nem keletkezett jogszerű módon állami tulajdonjog, vagy az állami tulajdonjog keletkezése kétséget kizáró módon nem bizonyítható, az állami tulajdonjog gyakorlója a közgyűjteménytől beszerzett adatok beérkezésétől számított 30 napon belül megállapítja a vagyontárgyra vonatkozó állami tulajdonjog fennállásának hiányát, és döntést hoz a vagyontárgynak az igénylő részére történő visszaadásáról.

(3) Ha a vizsgálat alapján megállapítható, hogy az igényelt vagyontárgy állami tulajdona jogszerűen keletkezett és az igénylés idején is fennáll, az állami tulajdonjog gyakorlója ezt tulajdonosi döntésével megállapítja és az igényt elutasítja.

(4) 1 A (2) vagy a (3) bekezdés szerinti döntéséről az állami tulajdonjog gyakorlója haladéktalanul tájékoztatja az igénylőt, a közgyűjteményt, a közgyűjtemény fenntartóját, a kultúráért felelős minisztert és a kulturális örökség védelméért felelős minisztert.

5. § (1) Ha az állami tulajdonjog gyakorlója döntést hozott a vagyontárgynak az igénylő részére történő visszaadásáról, a vagyontárgy kiadására a közgyűjtemény haladéktalanul köteles, ha az igénylő

a) a vagyontárgy eredeti tulajdonosa, akitől a vagyontárgy a közgyűjteménybe került,

b) az örökösi minőségét öröklési bizonyítvánnyal, vagy hagyatékátadó végzéssel igazolta, vagy

c) az eredeti tulajdonosnak öröklési jogi igényt támasztó jogutódja, és erre vonatkozóan közjegyzői nemperes eljárásban kiállított valószínű örökösi bizonyítvánnyal valószínűsíti, hogy az eredeti tulajdonos lehetséges örökösei körébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a közgyűjtemény köteles a vagyontárgyat - az igénylővel egyeztetett időpontban - az igénylő részére visszaadni, az időpontban való megegyezés hiányában pedig 3 napon belül lehetőséget biztosítani arra, hogy a vagyontárgyat az igénylő átvegye.

(3) Ha az (1) bekezdés szerint a vagyontárgyat több igénylő részére kell visszaadni, a közgyűjteménynek azt az igénylők által meghatalmazott személy részére, ennek hiányában az igénylők közös birtokába kell adnia.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a közgyűjtemény értesíti a valószínű örökösi bizonyítványt kiállító közjegyzőt a vagyontárgy kiadásáról.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a már előterjesztett és az állami tulajdonjog gyakorlójának döntésével le nem zárt igények esetében is alkalmazni kell.1 A 4. § (4) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 768. §-ával megállapított szöveg.


(A jogszabály 2015.IV.25-én hatályos állapota)A Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárban