DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Dabas, Szent István tér l/b.241/2012. (XI. 29.) számú ÖK. HATÁROZAT

1./ Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 183 / 2012 ( IX. 13. )  számú határozatát.

2./ Tekintettel Dabas Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 34/2004. (VII.16.) rendelete (továbbiakban a Vagyongazdálkodási rendelet) 5.§ (1) bekezdésére, 9. § (4)-(5) bekezdésére, valamint 18. § (3)-(4) bekezdéseire, összhangban a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény preambulumával és tekintettel annak 7. §-ára és  a 13 § (4), (5) és (6) bekezdéseire Dabas Város Önkormányzata Képviselő - testülete, a Dabas Város kizárólagos tulajdonát képező, a Dabasi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Dabas belterület, 4531 hrsz.alatt felvett, természetben a 2373 Dabas, Kossuth Lajos utca 87. szám alatt található, 1 ha 3037   m² nagyságú,  Kúria megnevezésű   ingatlan tulajdonjogát közcélú feladatok ellátásának terhe, valamint a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény13. § (5) bekezdése szerinti 15 éves időtartamú elidegenítési tilalom fenntartása mellett dr. Zlinszky Jánosra  ruházza át ajándékozás jogcímén.

A Vagyongazdálkodási rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében Dabas Város Önkormányzatának Képviselő - testülete, mint az 1 §-ban leírt ingatlanok feletti tulajdonosi jogok gyakorlója meghatalmazza Kőszegi Zoltán polgármestert, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szükséges hozzájárulását megszerezze, és a Képviselő - testület részére 2012. november 29. napján tartott ülésen bemutatott és a Képviselő - testület által ugyanezen ülésen jóváhagyott Ingatlan átruházási szerződést (1. számú melléklet) Dabas Város nevében önállóan, akár ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, akár közokiratba foglaltan aláírja, szükség esetén az illetékes hatóságoknál eljárjon, valamint a tulajdon átruházáshoz szükséges valamennyi további nyilatkozatot megtegye, illetve szerződést aláírja.

A Képviselő – testület visszavonhatatlanul hozzájárul a tulajdonjog változás ingatlan – nyilvántartási átjegyzéséhez.

           Határidő: 2012. december 31.
           Felelős:     Polgármester