1990. évi IX. törvény

A földről szóló 1987. évi I. törvény és a termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról


1. § A földről szóló 1987. évi I. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 13. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki és az eredeti rendelkezés (2) bekezdésre változik:
(1) Az állam tulajdonában lévő termőföld tulajdonának elidegenítése, gazdasági társaságba nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulásként történő bevitele, valamint haszonbérbe adása esetén az állam vállalatokra bízott vagyonának védelméről szóló törvény rendelkezéseit az egymillió forint értéket meghaladó szerződésekre kell alkalmazni.
2. § A Ftv. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A szövetkezet tulajdonában álló ingatlanok felett a tulajdonosi jogokat a közgyűlés az alapszabályban meghatározott módon gyakorolja. Ingatlan tulajdonának elidegenítéséhez gazdasági társaságnak vagyoni hozzájárulásként történő tulajdonba adásához a közgyűlésen megjelent szavazásra jogosult tagok kétharmadának egyetértése szükséges.
3. § A mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A volt tag (örököse) a termelőszövetkezet vagyonából - a jogszabályi kötelezettség folytán bevitt mezőgazdasági földek kivételével - részt nem igényelhet. A volt tag (örököse), továbbá más földtulajdonos
a) a szövetkezeti közös használatban levő földet a szövetkezetnek megvételre felajánlhatja,
b) a föld tulajdonjogának fenntartása mellett, földjáradék ellenében a földet a termelőszövetkezet közös használatába hagyhatja, vagy
c) részére a bevitt földdel azonos értékű földet kérelmére ki kell adni.
4. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A törvény 1. §-a 1990. március 1. napján lép hatályba.
(3) Egyidejűleg a Ftv. 10. §-ának (2) bekezdése és a 30-33. §-ai valamint a természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 13. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti. A törvény rendelkezéseit a volt termelőszövetkezeti tagok, illetőleg örököseik tulajdonában álló földek folyamatban lévő megváltása során is alkalmazni kell.