2023. 09. 04.

 

LEGYEN ÍTÉLET ÉS NE PROPAGANDA

Horthy Miklós Kormányzó méltatása

Sarkadi Károly - KISE/NGO civil szervezet

"Istenem! Óvd meg nyelvemet a rossztól s ajkaimat a

hamis beszédtől. Legyen néma a lelkem, midőn átkoznak engem,

s olyan legyen lelkem mindenkinek, mint a por. Nyisd meg telkemet a te tanodnak és parancsaid után járjon lelkem. És óvj meg engem gonosz véletlentől, gonosz hajlamtól, gonosz aszszonytól és minden bajtól, ami az emberek fölött gomolyog.

Akik gonoszat tervelnek ellenem, hiúsítsd meg gyorsan tervüket, ziláld szét gondolatukat. Vajha tetszésre lelnének előtted szám mondásai és szívem gondolatai, ó, Örökkévaló, szirtem és megváltóm!"

/Talmud, Mar ben Rabina/

 

Ahogy egynémely, éppen e témában megjelent írás is Szentírás idézettel kezd, ezt választottam én is.

De azért teljesen más a koncepció.

Nem ajánlott, sőt nem szabad hibába esni.

Az Istent kérni kell, segítsen minket a helyes út, a helyes értékelés megtalálásában, máskülönben túllép a közösségen, a véleményt alkotókon a történelem.

  1. összegzés és ítélet

Az írás összegzése, az ítélet, az most itt a legelején kerül kihirdetésre. Az indoklás meg utána.

Van két állítás, álláspont, mely kölcsönösen kizárja egymást. Az egyik fikció, alátámasztás nélküli, a másikat meg a megállapító történész korrekten adatokkal támasztotta alá.

Kétség tehát nem fér hozzá, melyik az igaz, és melyik a hamis állítás.

 

Jelöljük az első állítást, álláspontot a ’A’ –val.

Ezekből az ide tartozó álláspontokból elég sok van, és bár nem célja e cikknek a minősítés, de az A csoportba tartozó állítások erős hasonlóságot egyezést mutatnak a korábbi, önkényuralmi rendszer által hangoztatott propagandával.

Az A csoport állításai közül kettőt idézek, név nélkül, de szó szerint.

„Horthy vitathatatlanul antiszemita volt, a zsidók visszaszorítását kívánta a gazdasági életben”

/Horthy kormányzó/ „…megkérdőjelezhetetlen erkölcsi és politikai felelősséggel tartozik a német megszállás előtti 24 év antiszemita közpolitikájáért”

Ezekből tehát ennyi elég, és tudja a tisztelt olvasó, ezekből nagyon sok van, természetesen bármilyen igazolás és alátámasztás nélkül. Antiszemita lett volna a Kormányzó, mert így szól az állítás, és így készültek e cikkek, nyilatkozatok.

Nézzük akkor a ’B’ állítást.

Itt viszont névvel, és a forrás pontos megjelölésével adom közre azt. Ungváry Krisztián történész a közmédiákon számos alakalommal már leadott, Budapest Ostroma című | Dokumentumfilmjéből való e szövegrészlet, a történész az alábbiakat nyilatkozza:

„ A magyar és a német antiszemitizmust, ha összehasonlíthatjuk, akkor egy dolgot semmiképpen sem szabad elfelejteni. Hiába volt Németországban 1933-ban az antiszemitizmus hivatalos állami ideológia, és ezt rengeteg atrocitás kísérte, a német zsidóság vagyona a nem zsidókéhoz, nem aránylott abban a mértékben, mint Magyarországon.

Magyarországon a magyar zsidóság élenjárt a modernizációban, és ennek következtében a nemzeti vagyonnak egy sokkal nagyobb részét birtokolta, mint amit országos arányszáma indokolt. Különböző becslések vannak erről, amelyek 20-25 %-ig terjednek. Bármennyi is volt ez, az biztos, hogy a magyar zsidóság társadalmi szerkezetéből adódóan sokkal gazdagabb volt, mint az átlag magyar lakosság.

Ebből viszont az is következett, hogy sokkal több dolgot lehetett elrabolni tőlük.”

Kérem, itt nincs mit tovább magyarázni, tovább bizonyítani, mert ez teljesen egyértelmű. A mértékadó történész megállapítása az 1945-ös állapotot, helyzetet írja le, azt, amikor már a Horthy-korszak véget ért. Az a korszak volt már 1945-ben a múlt, amelyről a korábbi rendszer propagandáját követő, és az A csoportba tartozó állítások azt mondják, a zsidók visszaszorítását akarták volna akkor.

Ismétlem, ezen már nincs mit magyarázni.

A történészeknek alapvető feladata lenne a relációs adatkezelés. Nem lenne szabad adatokat közölni, kijelentéseket tenni úgy, hogy bármelyik adat relációját nem kezelik megfelelően, kihagyják, összekeverik.

 

  1. További felvetések.

 

Erős és indulatos felvetések, azokból kérem nincs hiány, a Kormányzó úr megítélésekor. Idézetek a médiákból.

Valahányszor előtérbe kerül vitéz nagybányai Horthy Miklós neve Magyarországon, azonnal megszólal az a hisztérikus kórus, amely antiszemitizmust és fasizmust emleget

Az ellene felhozott vádak túlnyomó részét a bolsevik propaganda ihlette, ennek ellenére vannak, akik valamiféle zsigeri beidegződésből ma is szajkózzák a rágalmakat

De kérdezzük meg, hogyan lehetséges a „németbarát” stigma fenntartása akkor mikor például köztudott volt a Kállay kormány angolszász-orientációja ? Márpedig ez csak egy volt az angolszászok felé történő útkeresésnek, kapcsolatépítésnek.

A zsidótörvényekre történő hivatkozás rendkívül szelektált és egyoldalú, mély hallgatás van arról hol máshol, más országokban vezettek be pontosan ilyen vagy még szigorúbb faji törvényeket abban a korban.

Mély hallgatás van arról is, hogy az USA-ban még a 20. szd. ’50-es éveiben is hatályban voltak hasonló törvények.

Az német koncentrációs táborokról, létezésükről tudtak angolszász oldalon, Auschwitzról légifelvételek készítettek, de nem tettek semmit.

A Győztesek Igazsága érvényesül tehát, sok kérdésben, úgy tűnik. A vesztes félnél bűn az, ami a győzteseknél nem.

Ha úgymond ’középre’ húzzuk a mérleget, ha ugyanúgy ítéljük meg a feleket mindkét oldalon, vagyis ha nem  kifogásolunk egy adott dolgot a győztes oldalon akkor azt a vesztes oldalon sem tesszük, akkor a Horthy-korszakra, és a Kormányzóra személyesen szórt  vádakból, sértegetésekből, nem marad semmi.

Budapest, 2023. 09. 04.

/Horthy kormányzó újra temetésének évfordulóján/

 

 

 

 

Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete közgyűlés


Időpont: 2023.06.08. csütörtök, 19 óra

 

Az Egyesület címe nem nyilvános, és a tagok közvetlenül lettek kiértesítve.

Azonban ha vannak itt a honlapunk látogatói közt, ill. a Közösségi oldalainkon további érdeklődők, szimpatizánsok, akik eljönnének, az Egyesület elérhetőségein  tudják nekünk ezt jelezni.

 

Megközelíthetőség, Budapest VIII. kerület :

Corvin-negyed megálló - 4-6 villamos vagy 3.metró,

Harminckettesek tere megálló - 9-es busz, vagy 72,83 trolibusz.

 

 

Napirend:
- Egyesületi Beszámoló
- Az Egyesület külföldi kapcsolatai

 

 

Admin  2023.04.16.

 

Aktivistánk, Halmy Péter írja:

 

 

- Újra megjelent az ún. nevesítetlen földekről szóló lista. Kellene a magyar változata,mert itt csak szlovákul van meg.

 

A szlovák kormány -úgy néz ki -megtalálta annak a jogi útját, hogy tudja bekebelezni ezeket a földeket.

Annak idején azzal a fenntartással is éltem, hogy elvileg és jogilag nevesítetlen lehet egy épület is. Ezek szerint arról is kellene egy lista, de ilyen nincs.

 

- PS.: Az érintettek intézkedjenek, mert lehet, hogy ez az utolsó lehetőség !

 

Nyugodtan lehet segítséget kérni ettől a magyar nyelvű újságtól, biztos segítenek.

 

Halmy Péter

/elérhetőség az Egyesületünknél/

 

https://ma7.sk/aktualis/nevesitetlen-foldek-keresgeljen-tobb-szazezer-telek-kozott-hatha-megtalalja-jogos?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_date=2023-04-16&utm_content=%22Neves%C3%ADtetlen%22%20f%C3%B6ldek%3A%20Keresg%C3%A9ljen%20t%C3%B6bb%20sz%C3%A1zezer%20telek%20k%C3%B6z%C3%B6tt%2C%20h%C3%A1tha%20megtal%C3%A1lja%20jogos%20%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g%C3%A9t&fbclid=IwAR3Z_5HptRfFfyf923HmnOObhcQHwaqs6XrY3JQII2d2s21TEmgUxz8q6RA